Complaints / Cwynion

your details / eich manylion

  student / myfyriwr
  staff / staff
  visitor / ymwelydd
  service provider / darparwr gwasanaeth
  other / arall
 
   please state / nodwch
 
 
 
 
name / enw

address / cyfeiriad

telephone no / rhif ffon

email address / cyfeiriad ebost

nature of complaint / natur y gwyn

  service standard / safon gwasanaeth
  premises / adeiladau
  facilities / cyfleusterau
  other / arall
 
   please state / nodwch
 
 
 
 

details / manylion

  please state actions taken to resolve informally (include dates) / nodwch y camau a gymerwyd i ddatrys y gwyn yn anffurfiol (gan gynnwys dyddiadau)
 
  outcome sought (it is important that you complete this section as failure to do so may result in a delay in dealing with your complaint) / y canlyniad y gobeithir ei gael (mae'n bwysig eich bod yn llenwi'r adran hon, mae'n bosib bydd peidio a gwneud hyn yn peri oedi wrth ddelio 'ch cwyn)
 

date / dyddiad

UWIC is committed to the Welsh Language Act 1993 and has adopted the principle of treating English and Welsh on an equal basis.
To this end could you please signify below if you would like, where possible, future correspondence and information through the medium of:

Mae UWIC yn ymrwymedig i Ddeddf yr laith Gymraeg 1993 ac wedi mabwysiadur egwyddor o drin y Gymraeg ar Saesneg yn gyfartal.
O ganlyniad i hyn a allech nodi isod a hoffech, i le bon bosib, ohebiaeth a gwybodaeth bellach yn:

 
  Welsh / Gymraeg
  English / Saesneg